ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง