ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง