ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง