ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๗๕๐ ลพบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง