ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกขุดเจาะเพื่อซ่อมแซมท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง