ชื่อเรื่อง : 4.1 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

ชื่อไฟล์ : 1xmsGQITue111734.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้