ชื่อเรื่อง : 5.6 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2562

ชื่อไฟล์ : 4uqXsctTue111014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้