ชื่อเรื่อง : 5.2 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพนักงาน และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อไฟล์ : duIRggrTue105908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้