ชื่อเรื่อง : จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณซอย ๓ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง