ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง