ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำรายงานกิจการของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง