ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง