ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอบรมโครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง