ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บธ ๙๒๕๔ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง