ชื่อเรื่อง : ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง