ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสุดการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง