ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง