ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๕๗๕๐ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง