ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง