ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง