ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (Micro SD ๒๕๖GB) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง