ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง