ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพดิจิตอล) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง