ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่สอร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง