ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง