ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง