ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บน ๒๐๐๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง