ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง