ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง