ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อว้ัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง