ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง