ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ๑กช ๖๑๔๗ และหมายเลขทะเบียน ๑กช ๖๑๔๘ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง