ชื่อเรื่อง : 1.1 ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล )

ชื่อไฟล์ : Lo5rhgbTue123146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้