ชื่อเรื่อง : 2.2 ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง )

ชื่อไฟล์ : BSZPkL6Tue112658.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้