ชื่อเรื่อง : 1.3 ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อไฟล์ : TKrKCV9Tue112217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้