เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9140 FAX : 0-3649-927องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่ พระภาวนาวชิรญาณ วัดนิคมสามัคคีชัย จังหวัดลพบุรี
รายละเอียด : องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่ พระภาวนาวชิรญาณ วัดนิคมสามัคคีชัย จังหวัดลพบุรี วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่ พระภาวนาวชิรญาณ ณ วัดนิคมสามัคคีชัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระครูภาวนาปรีชา (อริยะ วรปญฺโญ) เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ มีนามว่า "พระภาวนาวชิรญาณ" ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 พระภาวนาวชิรญาณ เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2504 เป็นบุตรของนายประคอง และนางสะอิ้ง อยู่ประเสริฐ ขณะเป็นฆราวาสได้มีโอกาสสนทนาธรรม กับพระธรรมโกศาจารย์ หรือพุทธทาสภิกขุ จึงบังเกิดศรัทธา ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาได้อุปสมบท ณ วัดเทพกุญชรวราราม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อปี 2536จากนั้น ได้ไปพำนักศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงปู่ผาง ปริปุณฺโณ และพระราชสังวรญาณ (สมุทร อธิปัญโญ) ณ วัดเวฬุวัน (เขาจีนแล) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และยังได้ติดตามหลวงปู่ผาง ปริปุณโณ จาริกธุดงค์ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเหตุให้พระภาวนาวชิรญาณ เป็นผู้มุ่งมั่นปฏิบัติกรรมฐาน และเคร่งครัดในพระธรรมวินัย โดยได้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยการแสดงพระธรรมเทศนา ให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจในแก่นแท้ และน้อมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันพระภาวนาวชิรญาณ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต 2 และเจ้าอาวาสวัดนิคมสามัคคีชัย ทำหน้าที่อบรมกรรมฐานแก่พุทธศาสนิกชน และพัฒนาวัดนิคมสามัคคีชัย ให้เป็นรมณียสถานอันสัปปายะต่อการบำเพ็ญภาวนา พร้อมกันนี้ นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดนิคมสามัคคีชัย ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 385
เดือนนี้ 11,984
เดือนที่แล้ว 23,152
ทั้งหมด 60,092