เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
folder O14 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คู่มือบำรุงทาง สำหรับ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ทต.โคกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโคกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file คู่มือความรู้ด้านงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file คู่มือแนวปฎิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1