เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9140 FAX : 0-3649-927folder คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file คู่มือความรู้ด้านงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file คู่มือแนวปฎิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย รวม ยุบเลิกและเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง-การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 383
เดือนนี้ 11,982
เดือนที่แล้ว 23,150
ทั้งหมด 60,090