เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O4 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
folder O18 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file 1.1 ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file 1.2 ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่3 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file 1.3 ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file 2.1 ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file 2.2 ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง ) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file 3.1 ด้านการพัฒนาบุคลากร - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file 4.1 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file 4.2 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file 5.1 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file 5.2 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพนักงาน และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file 5.3 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file 5.4 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file 5.5 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file 5.6 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2544 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2