แบบขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2543
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ
3. ถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
4. ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
5. มีปัญหาซ้ำซ้อน
6. อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากต่อการเข้ารับบริการของรัฐ
7. มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลตำบล
หลักฐานประกอบ
--------------------
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

หลักฐานเพิ่มเติมกรณีมีการมอบอำนาจ
-------------------------------------------
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ)