ใบแจ้งการย้ายที่อยู่

Down load  แบบฟอร์ท/พิมพ์เพื่อเขียน/กรอก  ข้อมูล แล้วนำไปยื่น เทศบาลตำบลโคกตูม

 <---------------------->      

ขอแจ้งย้ายที่อยู่ของบุคคลต่อนายทะเบียน 1.ย้ายนอกเขต 2.ย้ายภายในเขต 3.ย้ายปลายทาง 4.ย้ายไปต่างประเทศ

1. กรณีย้ายออก
หลักฐานที่ต้องใช้
- บัตรประจำตัวประชาชน/ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้ไปแจ้งย้าย
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
- รายละเอียดสถานที่ที่ย้ายไปอยู่
- หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านในกรณีที่เจ้าบ้านมิได้มาทำการแจ้งย้ายออกเอง
- ในกรณีบุคคลที่จะย้ายออกเป็นบุคคลต่างด้าว จะต้องไปแจ้งย้ายต่างด้าวออกที่สถานีตำรวจนครบาลที่ที่ย้ายออกก่อน
- กรณีที่ถูกย้ายออกไปไม่ทราบที่อยู่ บ้านรื้อ บ้านไฟไหม้ ฯลฯ ให้มาดำเนินการแจ้งย้ายด้วยต้นเองโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
หมายเหตุ ต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้าน ย้ายออก
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายออก)

2. กรณีย้ายเข้า
หลักฐานที่ต้องใช้
- บัตรประจำตัวประชาชน/ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของเจ้าบ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ไปแจ้งย้าย
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้านที่ต้องการแจ้งย้ายเข้า)
- ใบแจ้งย้ายที่อยู่ทั้งสองตอน ให้เจ้าบ้านลงชื่อในช่องเจ้าบ้านยินยอมให้ย้ายเข้าทั้ง 2 ตอน
- กรณีผู้ไปแจ้งย้ายเข้าไม่มีชื่อในทะเบียน ต้องมีหนังสือมอบหมาย จากเจ้าบ้านให้ไปดำเนินการแทน เพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
- ในกรณีบุคคลที่จะย้ายเข้าเป็นบุคคลต่างด้าว จะต้องไปแจ้งย้ายต่างด้าวเข้าที่สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ที่ย้ายเข้าก่อน
- ในกรณีบุคคลที่ย้ายเข้า และต้องการเป็นเจ้าบ้าน ต้องนำหลักฐานแสดง กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เช่น สัญญาซื้อขาย ฯลฯ หากไม่มา
ดำเนินการเอง ต้องมีหนังสือหมอบหมายให้ผู้ย้ายเข้ามาดำเนินการแทน
หมายเหตุ ต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายเข้า

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายเข้า)
3. กรณีแจ้งย้ายปลายทาง
หลักฐานที่ต้องใช้
- บัตรประจำตัวเจ้าบ้านที่จะเข้าไปอยู่ใหม่
- บัตรประจำตัวผู้แจ้งย้าย
- สำเนาทะเบียนบ้านที่จะย้ายเข้า
- หนังสือมอบหมายและหนังสือยินยอมจากเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า

4. การย้ายเข้ากรณีไม่มีเจ้าบ้าน หรือมีแต่ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
หลักฐานที่ต้องใช้
- บัตรประจำตัวผู้แจ้ง