สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทร. 0-3649-9140 ต่อ 201,202

 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในส่วนราชการของสำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกตูม

     สำนักปลัดเทศบาล
        
งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
              งานสารบรรณของเทศบาล
              งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
              งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
              งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ
              งานขอพระราชทานเครื่องราชต่างๆ
              งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
              งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
              งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
              งานแจ้งมติ  ก.ท และ ก.ท.จ. ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ
              งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     
    ฝ่ายอำนวยกา
              มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบ  งานการเจ้าหน้าที่  งานวิเคาระห์นโยบายและแผน งานนิตกร  งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียนราษฎร  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 

ทศบาลตำบลโคกตูม  ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ : 0-3649-9140  โทรสาร : 0-3649-9276
จัดทำเว็บไซด์โดย
 bmws_1981@hotmail.com  โทร .036-627-660,08-0108-7434 ( ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์)
หน้าจอควรใช้ที่ 1280X800 จึงแสดงผลได้ดี ( nootbook ) เครื่อง pc 1024X768