dia_pink_2.gif ประวัติ  เทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
ข้อมูลหมู่บ้าน
      dia_pink_1.gif
OTOP  หมู่บ้าน
      dia_pink_1.gif
สมุดเยี่ยม  เทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลโคกตูม  
      dia_pink_1.gif 
ถาม - ตอบ (ร้องเรียนร้องทุกข์ )
      dia_pink_1.gif 
วงเวียนโคกตูม
      dia_pink_1.gif
webmaster ผู้จัดทำเว็บไซด์

 


ประกาศ เทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง สอบคัดเลือก

 

ประกาศ เทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  
  
  

 

 

ประกาศ เทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและวันเวลาสถานที่สอบ

     

 

ประกาศ เทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง ผลการคัดเลือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
ของเทศบาลตำบลโคกตูม

 

 

ประกาศ เทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง เลื่อนการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสายงานตำแหน่ง
ผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลโคกตูม

 

ประกาศ เทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลให้ดำรง
ตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ

 

กำหนด วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ของเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เอกสาร ผนวก ก .ข .

เอกสาร ผนวก  ค.

เอกสาร ผนวก  ง.

เอกสาร ผนวก  จ.

เอกสาร ผนวก  ฉ.

เอกสาร ผนวก  ช.

เอกสาร ผนวก  ซ

 

ประกาศ เทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อเปลี่ยนพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
สำหรับตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภท
สายงานวิชาการ

ทศบาลตำบลโคกตูม  ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ : 0-3649-9140  โทรสาร : 0-3649-9276 E-Mail khok_toom@hotmail.com
จัดทำเว็บไซด์โดย
 bmws_1981@hotmail.com  โทร .036-627-660,08-0108-7434 ( ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์)
หน้าจอควรใช้ที่ 1280X800 จึงแสดงผลได้ดี ( nootbook ) เครื่อง pc 1024X768


กลับหน้าหลัก