กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร. 0-3649-9140 ต่อ 205,206


โครงสร้างกำหนดส่วนราชการ
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

1.      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(1)   งานธุรการ

(2)   งานการเงินและบัญชี

(3)   งานวางแผนสาธารณสุข

(4)   งานส่งเสริมสุขภาพ

(5)   งานรักษาความสะอาด

(6)   งานทันตสาธารณสุข

(7)   งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

(8)   งานศูนย์บริการสาธารณสุข

(9)   งานป้องกันละควบคุมโรค

(10)                       งานเผยแพร่ฝึกอบรม

(11)                       งานสัตวแพทย์

 

 

 

 

 

1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(1) งานธุรการ

     -  งานสารบัญ

     -  งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่อง  

        สถานที่ วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความ 

        สะดวกในด้านต่างๆ

     - งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร

        สำคัญทางราชการ

      -  งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

      -  งานสวัสดิการต่างๆ

      -  งานด้านการประชาสัมพันธ์และอำนวยความ

          สะดวกแก่ประชาชน

      -  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(2) งานการเงินและบัญชี   

     - งานจัดทำฎีกาเบิก-จ่ายเงิน ตามงบประมาณ

         รายจ่ายและนอกงบประมาณรายจ่าย

     -  จัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิก-จ่ายเงิน

     -  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 


     โครงสร้างกำหนดส่วนราชการ

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

1.      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(3) งานวางแผนงานสาธารณสุข

    -  งานการจัดทำแผนงานสาธารณสุข

    -  งานการจัดทำงบประมาณ

    -  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(4)  งานส่งเสริมสุขภาพ

    -  งานด้านสุขศึกษา

    -  งานอนามัยโรงเรียน

    -  งานอนามัยแม่และเด็ก

    -  งานวางแผนครอบครัว

    -  งานสาธารณสุขมูลฐาน

    -  งานโภชนาการ

    -  งานสุขภาพจิต

    -  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(5) งานรักษาความสะอาด

    -  งานกวาดล้างทำความสะอาด

    -  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

    -  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย

    -  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

    -  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(6) งานทันตสาธารณสุข

    -  งานทันตสาธารณสุข

    -  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

   

โครงสร้างกำหนดส่วนราชการ   

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

1.      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.2  ฝ่ายบริการงานสาธารณสุข

(1) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

    -  งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

    -  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

    -  งานควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ   

        สุขภาพ

    -  งานป้องกันแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ

    -  งานสุขาภิบาลโรงงาน

    -  งานอาชีวอนามัย

    -  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(2)  งานศูนย์บริการสาธารณสุข

    -  งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่

    -  งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาล

       แก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของ 

       แพทย์

    -  งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและ

        ประเมินผลตามแผน

    -  งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยและ

        การให้การรักษาพยาบาล

    -  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(3) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

    -  งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

    -  งานควบคุมแมลงพาหะนำโรค

    -  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

    -  งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด

    -  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

โครงสร้างกำหนดส่วนราชการ   

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

1.      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.2  ฝ่ายบริการงานสาธารณสุข

(4) งานเผยแพร่ฝึกอบรม

    -  งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข

    -  งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

    -  งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข

    -  งานประเมินผล

    -  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(5)  งานสัตวแพทย์

    -  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์

    -  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง

       หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตาม

        ธรรมชาติ

    -  งานระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่ง 

        ประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์

    -  งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์

    -  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

    -  งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุ

        รำคาญจากสัตว์

    -  งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

       งานด้านสัตว์แพทย์

    -  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

ทศบาลตำบลโคกตูม  ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ : 0-3649-9140  โทรสาร : 0-3649-9276
จัดทำเว็บไซด์โดย
 bmws_1981@hotmail.com  โทร .036-627-660,08-0108-7434 ( ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์)
หน้าจอควรใช้ที่ 1280X800 จึงแสดงผลได้ดี ( nootbook ) เครื่อง pc 1024X768