ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า

          ผู้ประกอบกิจการค้าภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูมจะต้องยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งได้แก่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาดเอกชน

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาต
กรณีรายใหม่
 1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมหลักฐานดังนี้
  - กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต
  - กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท/หจก. ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน พร้อมประทับตราบริษัท/หจก.และให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง
  - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
  - สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ (ประทับตราบริษัท/หจก. และผู้มีอำนาจลงนามรับรอง)
  - กรณีที่มีการเช่าอาคารสถานที่ประกอบการ ใช้สำเนาสัญญาเช่าและให้ผู้ให้เช่าลงนามรับรอง
  - หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
  - กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง พร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอแล้ว จะตรวจสอบความถูกต้อง และออกตรวจสอบสถานประกอบการ แล้วดำเนินการออกใบอนุญาต หลังจากนั้นจะมีหนังสือแจ้งให้มารับหรือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
 3. ผู้ขอฯ มารับใบอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต
กรณีการต่อใบอนุญาต
     การยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ใช้หลักฐานเช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตรายใหม่ และนำใบอนุญาตเดิมมาพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมในวันที่มายื่นคำขอต่อ โดยให้ยื่นภายในกำหนดสามสิบวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ