แบบ ปร.5

แบบ ปร.4

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด
และใช้งานไม่ได้ โดยวิธีขายทอดตลาด
วันที่ 20 มิถุนายน  ๒๕

รายละเอียด

รายละเอียด

 

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ( ดีเซล )
ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
วันที่ 23 สิงหาคม  ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน
วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับห้องสมุด
วันที่ 22 สิงหาคม  ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียด

 

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ( ตู้ ) ขนาด
12 ที่นั่ง  ดีเซล จำนวน 1 คัน
วันที่ 17 สิงหาคม  ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียด

 

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางและปรับ
ปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 8
วันที่ 17 สิงหาคม  ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ในงานก่อสร้าง

รายละเอียด

 

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
( เครื่องเล่นสนาม ) พร้อมติดตั้ง
วันที่ 4 สิงหาคม  ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
( เครื่องออกกำลังกาย ) พร้อมติดตั้ง
วันที่ 4 สิงหาคม  ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

คุณลักษณะ

 

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6
วันที่ 12 กรกฏาคม  ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7
วันที่ 12 กรกฏาคม  ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโท
วันที่ 12 กรกฏาคม  ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองถ้ำ
วันที่ 7 กรกฏาคม  ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์
ขนาด 14,000 ลิตร ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕
๖๐

     

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัล

โรงเรียนเทศบาล 1 ( ซอย 6 )
วันที่ 12 เมษายน ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ที่ไม่ใช่
ในการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาถนน คสล.
ซอย 4  หมู่ที่ 3 ต.โคกตูม
วันที่ 24 มีนาคม ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.นิคมสร้างตนเอง
วันที่ 24 มีนาคม ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาง
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ ๑๑
ต.
นิคมสร้างตนเอง
วันที่ 24 มีนาคม ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ต้นน้ำซับเหล็กใต้ ชุมชนบ้านหนองหอย หมุ่ที่ 9
ต.โคกตูม
วันที่ 20 มีนาคม ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้ามห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ต.นิคมสร้างตนเอง
วันที่ 20 มีนาคม ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง
วันที่ 16 มีนาคม ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน
คสล.ซอย
ดงจำปา5
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
แก้ไขประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ
ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 14000 ลิตร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง
แบบอเนกประสงค์ 14000 ลิตร
วันที่ 30 มกราคม ๒๕
๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทาง
ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น
วันที่ ๗ ธันงาคม ๒๕๕๙

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาถนน คสล.
ถนนสายบ้านซับเสือแมบ
วันที่ ๗ ธันงาคม ๒๕๕๙

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
วันที่ ๒๕  ตุลาคม ๒๕๕๙

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ใช่ในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่บาดาล
จำนวน ๗
บ่อ
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน
วันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
ประกวดราคาก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ
๖ ถัง โดยการประมุลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๑๓ กันยายน  ๒๕๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาง
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๔ หมู่
๓,๑๓ ต.โคกตูม
วันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คสล.ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๖ ต.โคกตูม
วันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คสล.ซอยเชิญสุข หมู่ที่ ๑๑ ต.โคกตูม
วันที่ ๑ กันยายน  ๒๕๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คสล.ซอยบ้านยายพัน หมู่ที่ ๑๑ ต.โคกตูม
วันที่ ๑ กันยายน  ๒๕๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายและปรับปรุงทางลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๐
วันที่
๑ กันยายน ๒๕๕๙

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวัย
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่ใช่งานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.พร้อมยกระดับถนนลูกรังคอสะพาน
บริเวณทางเข้าบ้านซับเสือแมบ หมู่ที่ ๑๐
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

คุณ
ลักษณะ

คุณ
ลักษณะ

 
กลับหน้าหลัก