dia_pink_2.gif ประวัติ  เทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
ข้อมูลหมู่บ้าน
      dia_pink_1.gif
OTOP  หมู่บ้าน
      dia_pink_1.gif
สมุดเยี่ยม  เทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลโคกตูม  
      dia_pink_1.gif 
ถาม - ตอบ (ร้องเรียนร้องทุกข์ )
      dia_pink_1.gif 
วงเวียนโคกตูม
      dia_pink_1.gif
webmaster ผู้จัดทำเว็บไซด์

แบบ ปร.5

แบบ ปร.4

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะด้วยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง สอบราคา
จ้างเหมาก่อสร้างถนน
ผิวอแสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๖
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง สอบราคา
จ้างเหมา ก่อสร้างถนนผิวทางหิน
คลุก ซอยดงจำปา ๑๑ ชุมชนบ้านดงจำปา ๑
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องออก
กำลังกาย พร้อมติดตั้ง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

เอกสารแนบท้าย

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

เอกสารแนบท้าย

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลท์ติก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยปาปี
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง สอบราคา
จ้างเหมา รถ รับ-ส่ง นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล๑ (ซอย ๖ )
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง สอบราคา
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
สำหรับโรงเรียนเทศบาล๑ (ซอย ๖ )
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง สอบราคาซื้อ
เครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้งวงจรปิด 

กล้องวงจรปิด CCTV 
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง สอบราคา
ซื้้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาชุมชน/หมุ่บ้าน
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง สอบราคา
จ้างเหมาปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ ๒ ต.โคกตูม วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง สอบราคา
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง
ซับเสือแมบ หมู่ ๑๐ ต.นิคมสร้างตนเอง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านซับใหม่ หมู่ ๑๐ ต.นิคมสร้างตนเอง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง สอบราคา
จ้างเหมาจัดทำวารสารเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง สอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

อกสาร
แนบท้าย

 

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง สอบราคา
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

   

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลงทั่วไปและทรายอเบท จำนวน ๒ รายการ
วันที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรศัทน์วงจรปิด
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง ของงานก่อสร้าง

 

 

  
กลับหน้าหลัก