ขั้นตอนการ : การขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนการติดต่อ เอกสารในการติดต่อ
ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่มีอายุครบสิบห้าปีบริบูรณ์ หรือนับแต่วันที่ได้สัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติหรือนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ได้สัญชาติไทย หรือนับแต่วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือนับแต่วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น แล้วแต่กรณีหากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)
2. สูติบัตรหรือหลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เช่น ใบสุทธิสำเนาทะเบียนนักเรียน เป็นต้น
3. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2. ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไปให้การรับรองด้วย
4. กรณีบิดาและมารดาเป็นบุคคลต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าวของบิดาและมารดามาแสดง ถ้าบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่กรรม ให้นำใบมรณบัตรไปแสดงด้วย
* การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกดังกล่าวนี้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตรแต่อย่างใด
 
หมายเหตุ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกตูม เปิดบริการงานบัตรประจำตัวประชาชนในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 07.30 น.

 

 

 

ขั้นตอนการ : การแจ้งย้ายที่อยู่เข้า
ขั้นตอนการติดต่อ เอกสารในการติดต่อ
เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้ามาในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับ แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้น ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ทั้งนี้ ให้นำหลักฐานการ ย้ายออกไป แสดงต่อนายทะเบียนด้วย 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้แจ้ง
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของเจ้าบ้าน
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ( ตัวจริง ) ของบ้านที่จะย้ายเข้า
4. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
 
 

 

ขั้นตอนการ : การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง

ขั้นตอนการติดต่อ เอกสารในการติดต่อ
การแจ้งย้ายปลายทาง 2 วิธี
โดยนำสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมคำยินยอม เป็นหนังสือของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ ใหม่ แสดงต่อนายทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียม 5 บาท
1. การแจ้งย้ายปลายทางปกติ คือ การแจ้งย้ายปลายทางที่สำนักทะเบียน ต้นทาง หรือสำนักทะเบียนปลายทาง ไม่ได้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ด้วย ระบบคอมพิวเตอร์โดยให้ผู้ย้าย ที่อยู่ จะเป็นผู้แจ้งการย้ายออก และ ย้ายเข้า ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องถิ่น ที่ไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออก โดยนำสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมคำยินยอมเป็น หนังสือของเจ้าบ้าน ที่เข้าไปอยู่ใหม่ แสดงต่อนายทะเบียน และเสีย ค่าธรรมเนียม 5 บาท
2. การแจ้งย้ายปลายทางโดยอัตโนมัติ หมายถึง การแจ้งย้ายปลายทาง กรณีสำนักทะเบียนต้นทาง และ สำนักทะเบียนปลายทาง ปฏิบัติงานทะเบียน ราษฏรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้ย้าย จะเป็นผู้แจ้งการย้ายออก และ ย้ายเข้าต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ ที่ไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน
 
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้แจ้ง
2. สำเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน
3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของเจ้าบ้าน
4. หนังสือยินยอมแจ้งปลายทางจากเจ้าบ้าน
5. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ของบ้านที่จะย้าย
 

 

ขั้นตอนการ : การแจ้งย้ายที่อยู่ออก

ขั้นตอนการติดต่อ เอกสารในการติดต่อ
เมื่อผู้อยู่ในบ้านออกจากบ้าน ให้เจ้าบ้าน แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายออกไปหลักฐานที่นำไปแสดง . บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้แจ้ง
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
4. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของเจ้าบ้าน
 
 

ขั้นตอนการ : การแจ้งเกิด

ขั้นตอนการติดต่อ เอกสารในการติดต่อ
เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ให้เจ้าบ้าน หรือบิดามารดา หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 15 วันนับแต่วันเกิดการแจ้งเกิด ผู้แจ้งเกิดควรดำเนินการดังนี้

1.) ให้แจ้งชื่อตัวของเด็กเกิดใหม่ พร้อมกับการแจ้งเกิดและแจ้ง ชื่อ – สกุลด้วยพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็ก
2.) แจ้งวัน เดือน ปี และสถานที่เกิดถ้ามีหนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาลให้นำไปแสดงด้วย
3.) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของบิดาและมารดาของเด็ก
4.) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ผู้แจ้งการเกิด ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประจำตัว ที่นำไปแสดง ( กรณีผู้แจ้งมิใช่บิดา – มารดา )
 
. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ของบิดามารดา
2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา –มารดา
3. ทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )
4. หนังสือยินยอม ให้บุตรใช้ชื่อสกุล กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส
5. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้รับมอบหมาย
6. หนังสือมอบหมายจากบิดา – มารดา ให้มาแจ้งเกิดแทน
 

 

ขั้นตอนการ : การแจ้งตาย

ขั้นตอนการติดต่อ เอกสารในการติดต่อ
เมื่อมีคนตายในบ้านให้เจ้าของบ้าน เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งต่อท้องที่ที่มีคนตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย ในกรณีไม่มีเจ้าบ้าน ให้ผู้พบศพ แจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาพบศพ
เมื่อมีคนตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตาย หรือ ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง ต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ตาย หรือ พบศพหรือแห่งท้องที่ ที่จะแจ้งได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือพบศพ ในกรณีนี้จะแจ้ง ต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจก็ได้
 
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของเจ้าบ้าน
2. หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)
3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้แจ้ง
4. หนังสือมอบหมาย จากเจ้าบ้าน (กรณีตายในบ้าน)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน (กรณีตายในเขต)

Downlod ไฟล์แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม

 
 

 

ขั้นตอนการ : การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการติดต่อ เอกสารในการติดต่อ
1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานเห็นว่าเอกสารเชื่อถือได้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน เอกสารการทะเบียนราษฎรให้ตรงกับหลักฐาน แล้วมอบสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สูติบัตร หรือมรณบัตร คืนผู้แจ้ง
 
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบตั้งชื่อสกุล ฯลฯ
4. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว)
 
 

 

ขั้นตอนการ : การขอหมายเลขประจำบ้าน

ขั้นตอนการติดต่อ เอกสารในการติดต่อ
ผู้ใดสร้างบ้านใหม่ ให้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วัน สร้างเสร็จ โดยมีวิธีดำเนินการดังนี้
1. ให้เจ้าของบ้านหรือผู้ที่ได้มอบหมาย เป็นผู้ยื่นคำร้อง ขอมีเลขหมายประจำบ้าน
2. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ของผู้แจ้งหรือผู้มอบหมาย
4. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
5. สำเนาโฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3 หรือหนังสือการทำประโยชน์ ในที่ดินที่มีชื่อผู้เกี่ยวข้อง
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้แจ้ง
2. ใบอนุญาตการปลูกสร้างอาคาร
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ของผู้แจ้ง
4. เลขที่บ้านใกล้เคียง (ถ้าทราบ)
5. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
6. บัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการผู้มอบ
7. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้มอบ
8. สำเนาโฉนดที่ดิน
 
 

 

 

ขั้นตอนการ : การมอบหมายดำเนินการแทน

ขั้นตอนการติดต่อ เอกสารในการติดต่อ
ผู้มีหน้าที่แจ้งได้แก่
เจ้าบ้าน ดำเนินการแจ้งการเกิด , การตาย , การแจ้งการย้ายที่อยู่ , การปลูกบ้าน , รื้อบ้าน
บิดาหรือมารดา ดำเนินการแจ้งการเกิด
ผู้ที่ทำการรื้อบ้าน ( กรณีมิใช่เจ้าบ้าน )
 
บัตรประจำตัวประชาชน
 

 

ขั้นตอนการ : การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลงอาคาร

ขั้นตอนการติดต่อ เอกสารในการติดต่อ
1. ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบ ที่สำนักการช่าง ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม
2. ตรวจสอบเอกสารและแบบแปลน และออกใบอนุญาต ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่น ๆ โดยจะใช้เวลาประมาณ 30-45 วัน
3. ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบและออกใบอนุญาต
4. ติดต่อรับใบอนุญาตและแบบแปลน
 
1. คำร้อง ข.1 (รับได้ที่สำนักการช่าง)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
4. สำเนาโฉนดที่ดิน (ขนาดเท่าตัวจริง)
5. แบบแปลน จำนวน 5 ชุด
6. รายการคำนวน พร้อมวิศวกรรับรอง
7. สถาปนิกรับรอง กรณีพื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร
8. ใบควบคุมงานก่อสร้าง (น.4) กรณีอาคารใหญ่
9. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน กรณีที่ดินเป็นของผู้อื่น
10. เอกสารประกอบอื่น ๆ
 
ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ
30-45 วัน
 

 

ขั้นตอนการ : การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน

ขั้นตอนการติดต่อ เอกสารในการติดต่อ
1. ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบ ที่สำนักการช่าง ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม
2. ตรวจสอบเอกสารและแบบแปลน และออกใบอนุญาต ตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
3. ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบและออกใบอนุญาต
4. ติดต่อรับใบอนุญาตและแบบแปลน
 
1. คำขอแจ้งการขุดดิน หรือถมดิน ด.1 (รับได้ที่สำนักการช่าง)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
4. สำเนาโฉนดที่ดิน (ขนาดเท่าตัวจริง)
5. แบบแปลน จำนวน 5 ชุด
6. รายการคำนวน พร้อมวิศวกรรับรอง
7. ใบควบคุมงานก่อสร้าง (น.4)
8. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน กรณีที่ดินเป็นของผู้อื่น
9. บันทึกข้อตกลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการถมดิน
10. เอกสารประกอบอื่น ๆ
 

 

ขั้นตอนการ : การยกที่ดินเป็นสาธารณะ
ขั้นตอนการติดต่อ
มาตรา 1304 สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้พื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น
1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน
2. ทรัพย์สินสำหรับพเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ
3. ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร สำนักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธ ยุทธภัณฑ์

ขั้นตอน
1. ที่สาธารณะ หมายถึง ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีกาเรียกเก้บค่าตอบแทนหรือไม่
2. ทางสาธารณะ หมายถึง ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ เป็นของเอกชน ในกรณีนี้ เทศบาลไม่สามารถเข้าดำเนินการได้เนื่องจากต้องขออนุญาตเจ้าของที่ดินก่อน โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ
2.1 เจ้าของที่ดินอนุญาตให้เทศบาลฯ เข้าทำทางสาธารณะ ผ่านที่ดินของเจ้าของที่ดิน เทศบาลฯ สามารถเข้าดำเนินการได้เลย
2.2 เจ้าของที่ดินไม่อนุญาต ในกรณีนี้ จะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป
2.3 เจ้าของที่ดินเป็นบุคคลสาปสูญ ในกรณีนี้ จะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป
2.4 กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการช่าง

หมายเหตุ : ประชาชนที่มีความประสงค์ให้เทศบาลตำบลโคกตูมเข้าปรับปรุงทางสาธารณะ ควรติดต่อประสานกับเจ้าของที่ดินในเบื้องต้น เพื่อลดขั้นตอน เพื่อความรวดเร็ว และทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น

 

ขั้นตอนการ : การขอไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ขั้นตอนการติดต่อ
1. แจ้งความประสงค์มาที่สำนักการช่าง หรือเทศบาลตำบลโคกตูม ขอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน ซอย
2. ผู้อำนวยการสำนักการช่างมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าออกสำรวจ
3. มีหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวงให้สำรวจ ออกแบบ และประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเงื่อนไขระยะเวลาการติดตั้ง
4. เทศบาลตำบลโคกตูมเบิกค่าใช้จ่ายครึ่งแรกให้การไฟฟ้าฯ จากนั้น การไฟฟ้าฯ จึงดำเนินการติดตั้งตามเงื่อนไขระยะเวลา จนติดตั้งแล้วเสร็จ เทศบาลฯ จึงเบิกค่าใช้จ่ายครึ่งหลังให้แก่การไฟฟ้าฯ

หมายเหตุ :
1. พื้นที่ดำเนินงาน ต้องเป็นทางสาธารณประโยชน์
2. เทศบาลตำบลโคกตูมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทั้งหมด
 

 

ขั้นตอนการ : การขอให้จัดสถานที่
ขั้นตอนการติดต่อ
1. ยื่นคำร้องทั่วไป ที่สำนักการช่าง หรือเทศบาลตำบลโคกตูม
2. ผอ.สำนักการช่างสั่งการให้งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะออกสำรวจและติดตั้ง
3. งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะดำเนินการตามความเหมาะสม จนแล้วเสร็จ

 

ขั้นตอนการ : การขอให้ซ่อมแซมถนนและสะพาน
ขั้นตอนการติดต่อ
1. ยื่นคำร้องทั่วไป ที่สำนักการช่าง หรือเทศบาลตำบลโคกตูม
2. ผอ.สำนักการช่างสั่งการให้งานบำรุงรักษาทางและสะพานออกสำรวจ
3. งานบำรุงรักษาทางและสะพานรายงานการสำรวจ และกำหนดวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสม
4. ผู้อำนวยการสำนักการช่างมีคำสั่งให้ดำเนินการซ่อมแซม
5. งานบำรุงรักษาทางและสะพานดำเนินการซ่อมแซมถนนและสะพาน จนแล้วเสร็จ รายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ
 
 

ขั้นตอนการ : การขอใช้บริการคำร้องสูบสิ่งปฏิกูล

ขั้นตอนการติดต่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ขั้นตอนการขอใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูล
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-ติดต่อขอรับคำร้องขอใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูลที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ชั้น2) หรือ download แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูล จากเวบไซต์เทศบาลตำบลโคกตูม "http://www.khoktoom.go.th
-กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งวาดแผนที่ประกอบคำร้อง

-ยื่นใบคำร้องด้วยตนเองที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ชั้น2) อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม
-ติดต่อนัดวัน/เวลา สูบสิ่งปฏิกูลนัดวันเวลาในการสูบสิ่งปฏิกูลทันที ในกรณีที่ยื่นใบคำร้องด้วยตนเอง

-รอรับบริการสูบสิ่งปฏิกูล

-ชำระค่าบริการ ตามอัตราค่าบริการ ดังนี้
ค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูล ลูกบาศก์เมตรๆ ละ 250 บาท
เศษที่เหลือไม่เกิน 1/2 ลูกบาศก์เมตรๆ ละ 150 บาท
ส่วนที่เกิน 1/2 ลูกบาศก์เมตรๆ ละ 250 บาท

**********************************************************************************
โปรดระวังรถสูบส้วมเถื่อน ผิดกฎหมาย เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ราคาแพง

ก่อนอนุญาตให้สูบส้วม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นรถของเทศบาล

 

ขั้นตอนการ : ติดต่อชำระภาษีที่ส่วนพัฒนารายได้
ขั้นตอนการติดต่อ เอกสารในการติดต่อ
การชำระภาษี
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กรณีชำระปกติ
- ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 (พร้อมเอกสาร)
- ตรวจเอกสาร
- ออกใบแจ้งการประเมิน
- ออกใบเสร็จรับเงิน
กรณีแจ้งใหม่
- ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 (พร้อมเอกสาร)
- ตรวจเอกสาร
- ออกใบรับพร้อมแจ้งนัดการตรวจสอบ
- ตรวจสอบโรงเรือนและที่ดิน(ออกสำรวจ)
- คำนวณค่าภาษีออกใบแจ้งการประเมินพร้อมจัดส่ง
- ออกใบเสร็จรับเงิน

ภาษีบำรุงท้องที่
กรณีชำระปกติ
- ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 (พร้อมเอกสาร)
- ตรวจเอกสาร การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ออกใบเสร็จรับเงิน
กรณีแจ้งการประเมินใหม่
- ยื่นแบบ ภ.ร.ด.5 (พร้อมเอกสาร)
- ตรวจเอกสารข้อมูล
- ประเมินค่าภาษี
- ออกใบเสร็จรับเงิน

ภาษีป้าย
กรณีชำระปกติ
- ยื่นแบบ ภ.บ.ท.1 (พร้อมเอกสาร)
- ตรวจเอกสารและข้อมูล
- ออกใบเสร็จรับเงิน
กรณีแจ้งการประเมินใหม่
- ยื่นแบบ ภ.ร.ด.1 (พร้อมเอกสาร)
- ตรวจเอกสารข้อมูล
- ตรวจสอบป้าย(ออกสำรวจ)
- คำนวณค่าภาษีออกใบแจ้งการประเมินพร้อมจัดส่ง
- ออกใบเสร็จรับเงิน

 
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาทะเบียนพาณิชย์(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
4.หนังสือมอบอำนาจ(ภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย กรณีให้ผู้อื่นมาติดต่อแทน)
5.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน(โฉนดที่ดิน)
6.ใบเสร็จรับเงินของปีที่แล้ว
7.หนังสือสำเนาการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน

ความถี่ในการบริการครั้ง/วัน/สัปดาห์เดือน

ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ

ตรวจสอบ กรอกเอกสาร ข้อมูลให้ครบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อชำระภาษี

วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ตามความพร้อมของเอกสารและข้อมูลของผู้มาติดต่อ(5-20 นาที)
หมายเหตุอาจมีการเปลี่ยนแปลงของเทศบาลตำบลโคกตูม