ใบคำร้องขอเลขหมายรหัสประจำบ้าน


Down load  แบบฟอร์ท/พิมพ์เพื่อเขียน/กรอก  ข้อมูล แล้วนำไปยื่น เทศบาลตำบลโคกตูมใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ท.ร.900 ร้องขอต่อนายทะเบียน....................เพื่อดำเนินการแจ้งการปลูกบ้านใหม่ ขอกำหนดเลขหมายประจำบ้าน หลักฐานการรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน