ที่อยู่

  เทศบาลตำบลโคกตูม
  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0-3649-9140  โทรสาร : 0-3649-9276
  E-mail : khok_toom@hotmail.com
  
   

คณะผู้บริหาร

ชื่อ

โทรศัพท์

email

นายอุดม  อิ่มอรชร  
 นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม

09-8010865

u_dom99@hotmail.com

 นายจรัญ  จันทร์อินทร์
 รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม

08-1851-1117

khok_toom@hotmail.com

นางสมบัติ  อิ่มอรชร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม

08-1928-8600

khok_toom@hotmail.com

นางอัจฉราวรรณ  อิ่มอรชร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม

08-71191-700

khok_toom@hotmail.com

นายสุพจน์  เวชทัพ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม

0817764346

khok_toom@hotmail.com

 

 

 

 


สภาเทศบาลตำบลโคกตูม

ชื่อ

โทรศัพท์

email

หมดวาระ รอการแต่งตั้ง
   ประธานสภา

 

khok_toom@hotmail.com

หมดวาระ รอการแต่งตั้ง
  รองประธานสภา

 

khok_toom@hotmail.com

นายธิติ  ฤทธิ์นาคา  
 เลขานุการสภาเทศบาล

0-3649-9140  ต่อ  203

khok_toom@hotmail.com

 

 


สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อ

โทรศัพท์

email

นายธิติ  ฤทธิ์นาคา 
  ปลัดเทศบาล

0-3649-9140  ต่อ  203

khok_toom@hotmail.com

นายเกษมสันต์  เจียมจรรยา  
รองปลัดเทศบาล

0-3649-9140  ต่อ  107

khok_toom@hotmail.com

นายพลเชฏฐ์  อินทะ  
รองปลัดเทศบาล

0-3649-9140  ต่อ  108

khok_toom@hotmail.com

นายเจริญ  ศรีทจันทร์  
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

0-3649-9140  ต่อ  208

khok_toom@hotmail.com

นางเบญจวรรณ  เผ่นโผน  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

0-3649-9140  ต่อ  208

khok_toom@hotmail.com

พ.จ.อ.บุญเลิศ  พฤฒากรณ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

0-3649-9140  ต่อ  208

khok_toom@hotmail.com

 

 


กองการศึกษา

ชื่อ

โทรศัพท์

email

นายวุฒิชัย   นัทธี           
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา          

0-3649-9095

khok_toom@hotmail.com

นางเยาวลักษณ์  พรประเสริฐ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

0-3649-9095

khok_toom@hotmail.com

นายสุทธิวาจน์  เหลืองประเสริฐ
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

0-3649-9095

khok_toom@hotmail.com


 

 

กองช่าง

ชื่อ

โทรศัพท์

email

นายบรรเจิด   ด้วงทรัพย์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง

0-3649-9140  ต่อ  201 - 202

khok_toom@hotmail.com

นายวีระวัฒน์   แก้วชนะ  
   หัวหน้าฝ่ายโยธา

0-3649-9140  ต่อ  201 - 202

khok_toom@hotmail.com

 

 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อ

โทรศัพท์

email

นางศมนวรรณ  ทองกร 
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

0-3649-9140  ต่อ  205

khok_toom@hotmail.com

นางบุศรา   เอี่ยมจันทร์ 
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ

0-3649-9140 ต่อ  206

khok_toom@hotmail.com

นายทรงศักดิ์  ดวงสีแก้ว
 หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ 

0-3649-9140 ต่อ  206

khok_toom@hotmail.com

 

 

 

 

 


กองคลัง

ชื่อ

โทรศัพท์

email

นางสุธนา  โสมภีร์   
ผู้อำนวยการกองคลัง

0-3649-9140  ต่อ  108

khok_toom@hotmail.com

นางพัฒนา  นัทธี  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

0-3649-9140  ต่อ  108

khok_toom@hotmail.com

นางมยุรา  สราญจิตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

0-3649-9140  ต่อ  108

khok_toom@hotmail.com

 


 

 

 

 

 

 

 

กองการประปา

ชื่อ

โทรศัพท์

email

นายทรงเดช  ต่ายชาวนา  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4

0-3649-9140  ต่อ  111

khok_toom@hotmail.com

 

 

 


หมายเลขที่รับแจ้งตลอด 24 ชั่วโมง

ชื่อ

โทรศัพท์

email

นายอุทัย  ผ่องโอสถ  
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

0-3649-9228

khok_toom@hotmail.com

 

 

โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)

ชื่อ

โทรศัพท์

email

นางถนอมขวัญ  รักเมือง
ผอ.สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)

08-9801-3517

khok_toom@hotmail.com

 

 

กลับหน้าหลัก