กองศึกษา
เทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทร. 0-3649-9095

นายวุฒิชัย  นัทธี
ผอ.กองศึกษา

 
กองการศึกษา 
    
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย
เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์
งานกิจการ นักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
งานกีฬาและนันทนาการงานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน
  และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย รายชื่อ ประธานชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แบ่งตาม โซนชุมชน
 
รายชื่อพร้อมเบอร์ ประธานชุมชน
 
ทำเนียบแต่ละชุมชน 
                            อัฟเกรดข้อมูล ประจำปี 53 ปัจจุบัน  

 
 

ทศบาลตำบลโคกตูม  ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ : 0-3649-9140  โทรสาร : 0-3649-9276
จัดทำเว็บไซด์โดย
 bmws_1981@hotmail.com  โทร .036-627-660,08-0108-7434 ( ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์)
หน้าจอควรใช้ที่ 1280X800 จึงแสดงผลได้ดี ( nootbook ) เครื่อง pc 1024X768